Đào tạo
MN Hoa bé ngoan
Điện Thoại: 043 354 0858
Tuyển sinh
MN Hoa bé ngoan
Điện Thoại: 043 354 0858
Số lượt truy cập
Khách đang online: 21
Tổng số truy cập: 351472
Thời tiết
PHIÊN CHẾ NĂM HỌC 2012 - 2013

                         PHIÊN CHẾ NĂM HỌC MẪU GIÁO LỚN 5- 6 NĂM HỌC 2012- 2013.

 

Học kỳ 1

Tập đọc

Tập viết

( Viết bảng)

Toán

Tập viết

 (tập tô).

Toán

Tháng 9

Ôn đọc thuộc 14 nét cơ bản.

Học nhóm chữ cái có cấu tạo gồm 1 nét cong tròn khép kín: o. ô, ơ.

Học các vần có chứa những chữ cái trên: oa, oi, ôi, ơi....

Kiểm tra cuối tháng.

 

Viết bảng 14 nét cơ bản.

Viết bảng o, ô, ơ.

Kiểm tra cuối tháng

 Nhận biết phân biệt số:0, 1, 2, 3, 4.

Viết bảng và tô số:0, 1, 2, 3, 4

Kiểm tra cuối tháng.

Tô 14 nét cơ bản

Tô 3 chữ cái: o, ô, ơ

Kiểm tra cuối tháng.

Làm các bài toán trong phạm vi 3,4.(cộng, trừ, so sánh, sắp xếp theo thứ tự....)

Kiểm tra cuối tháng.

Tháng 10

Học nhóm chữ cái có cấu tạo gồm 1 nét cong tròn khép kín:a, ă, â, d, đ, g, q.

-Học các vần.

Kiểm tra cuối tháng

Viết bảng nhóm chữ: a, ă, â, d, đ, g, q.

Kiểm tra cuối tháng

-Nhận biết phân biệt số: 5, 6

Viết bảng số: 5, 6

Tập tô số: 5, 6

Kiểm tra cuối tháng.

Tô 3 chữ cái: a, ă, â, d, đ, g, q.

Kiểm tra cuối tháng.

Làm các dạng toán trong phạm vi 5, 6.

Kiểm tra cuối tháng.

Tháng 11.

Học nhóm chữ cái có cấu tạo gồm một nét bụng trên: l, h, b, k. Và nhóm chữ cái có cấu tạo gần giống nhau: e, ê, m, n, u, ư.

 Học các vần.

Học các chữ ghép: nh, kh. gh, ng, ngh.

 Kiểm tra cuối tháng.

 Viết bảng nhóm chữ: l, h, b, k, e, ê, u, ư, m, n.

 Tập viết bảng các chữ ghép: nh, kh, gh, ng, ngh.

 Kiểm tra cuối tháng.

Nhận biết phân biệt số 7, 8.

 Viết bảng số 7,8. Tập tô số 7,8.

 Kiểm tra cuối tháng.

 Tập tô nhóm chữ cái: l, h, b, k, e, ê, u, ư, m, n.

 Tập tô các chữ ghép: nh, kh, gh, ng, ngh.

 Kiểm tra cuối tháng.

 

 

 Làm các dạng toán trong phạm vi 7,8.

 Kiểm tra cuối tháng.

Tháng 12

 Học các chữ cái có cách đọc gần giống nhau: s-x, y-i. Và một số chữ có cấu tạo khác nhau: c, p, t, r,v.

Học vần.

 Học các chữ ghép: ch, gi, tr, ph, th, qu.

Kiểm tra cuối học kỳ 1

Viết bảng nhóm chữ cái: s-x, y-i, c, p, t, r,v.

 Viết bảng các chữ ghép:ch, gi, tr, th, qu, ph.

 Kiểm tra cuối học kỳ 1

 Nhận biết phân biệt số 9, 10.

 Viết bảng số 9, 10.

 Tập tô số 9, 10.

Kiểm tra cuối học kỳ 1.

 Tập tô nhóm chữ cái: s-x, y-i, c, p, t, r,v.

 Tập tô các chữ ghép: ch, gi, tr, th, qu, ph.

 Kiểm tra cuối học kỳ 1.

 Làm các dạng toán trong phạm vi 9,10.

 Kiểm tra cuối học kỳ 1.

Học kỳ 2

Tập đọc

Tập viết

Toán

Tập đọc

Tập viết

Tháng 1

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 1 đến bài 11

 ( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Làm quen với vở ô ly.

Viết 14 nét cơ bản vào vở ô ly.

Viết các chữ: o, ô, ơ.

Kiểm tra cuối tháng vào vở ô ly.

Làm các dạng toán trong phạm vi 4.

Kiểm tra cuối tháng.

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 1 đến bài 11

( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Viết các dấu: huyền, sắc, ngã, nặng vào vở ô ly.

 Viết các số 0, 1, 2, 3, 4 vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng.

 

Tháng 2

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 12 đến bài 22

( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Viết nhóm chữ cái: a, ă, â, d, đ, g, q vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng.

Làm các dạng toán trong phạm vi 5,6 vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng .

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 12 đến bài 22

( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Viết số 5, 6 vào vở ô ly.

Viết số 7, 8 vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng .

Tháng 3.

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 23 đến bài 33

( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Viết nhóm chữ cái: l, h, b, k, e, ê, m. n, u, ư vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng.

Làm các dạng toán trong phạm vi 7,8 vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng .

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 23 đến bài 33

 ( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Viết nhóm chữ ghép: nh, kh, gh. ng, ngh vào vở ô ly.

Viết số 9, 10 vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng.

Tháng 4

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 34 đến bài 45

( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Viết nhóm chữ cái: y, i, x, s, c, p, t, r, d vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng.

Làm các dạng toán trong phạm vi 9,10 vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng .

Làm quen với sách Tiếng Việt 1 tập 1.

Bài 34 đến bài 45

( TV1 Tập 1).

Kiểm tra cuối tháng.

Viết nhóm chữ ghép: ch, gi, tr, ph, th, qu vào vở ô ly.

Kiểm tra cuối tháng.

Tháng 5

Ôn tập các bài TV đã học.

Kiểm tra cuối năm.

Kiểm tra viết cuối năm.

Viết một số vần đơn giản: oi, ôi, ơi...

Kiểm tra cuối năm.

Cho trẻ đếm theo khả năng đến phạm vi 100.

Ôn tập các bài TV đã học.

Kiểm tra cuối năm học.

Kiểm tra viết cuối năm học.

Viết một số vần đơn giản: oi. ôi, ơi...

 

Các tin khác